Algemene voorwaarden Starteenwinkel.nl

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B

Versie oktober 2017

 

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Starteenwinkel B.V. zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen                         3

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
 • Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 • Gebruiker:de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 • Materialen:bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
 • Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q. werkzaamheden verricht.
 • Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
 • Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Opdrachtnemer: Starteenwinkel B.V., gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37158921 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
 • Overeenkomst:de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Overmacht:een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Project:de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
 • Projectmanagementsysteem:elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Specificaties:de functionele en technische beschrijving van het Project.
 • Website:http://www.starteenwinkel.nl

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer)Studioweb B.V.
Handelend onderStudioweb.nl
VestigingsadresChristiaen Huygensstraat 1 1131 VB Volendam
PostadresChristiaen Huygensstraat 1 1131 VB Volendam
Telefoonnummer0299-714204
E-mailadres[email protected]
BTW-nummerNL858365820B01
KvK-nummer70539057

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 • A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 • A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.
 • A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 • A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

  – 1. de Overeenkomst;
  – 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  – 3. deze Algemene Voorwaarden;
  – 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking

 • A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

  Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

 • A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

 • A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
 • A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per half jaar, jaar of per 2 jaar afhankelijk van het gekozen abonnement worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats hierbij geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
 • A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 • A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 • A.3.5 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:

  Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
  na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
  Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
  de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
  op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 • A.3.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 • A.3.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4. Procedure na beëindiging

 • A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel A.5. Prijzen

 • A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden

 • A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
 • A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
 • A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel A.7. Meerwerk

 • A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
 • A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
 • A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
 • A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 • A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A.8. Aansprakelijkheid

 • A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
 • A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
 • A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
 • A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 • A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A.9. Storingen en overmacht

 • A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 • A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan:(a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
 • A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 • A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
 • A.9.5 Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom

 • A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 • A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 • A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 • A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 • A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens

 • A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
 • A.11.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
 • A.11.3 De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
 • A.11.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
 • A.11.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • A.11.6 Opdrachtnemer staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 • A.11.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 • A.11.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 • A.11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 • A.11.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 • A.11.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 • A.11.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
 • A.11.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.
 • A.11.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:

  – de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
  – wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  – de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  – het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  – een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
  – of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  – wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  – contactgegevens voor de opvolging van de melding.

 • A.11.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel A.11.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.

Artikel A.12. Personeel

 • A.12.1 Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
 • A.12.2 Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
 • A.12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
 • A.12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.
 • A.12.5 Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

Artikel A.13. Geheimhouding

 • A.13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.13.2 Opdrachtnemer zal geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 • A.13.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • A.14.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 • A.14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • A.14.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.15. Geschillenregeling

 • A.15.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • A.15.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).
 • A.15.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation en verbinden zich er toe elk de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
 • A.15.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een vaststellingsovereenkomst.
 • A.15.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.

Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen

 • A.16.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • A.16.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • A.16.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
 • A.16.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • A.16.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • A.16.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.16.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

Aanvullende voorwaarden (B) Starteenwinkel BV

Artikel B.1. Definities

 • B.1.1 Starteenwinkel: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starteenwinkel BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken onder dossiernummer 37158921, zijnde de leverancier van de Dienst;
 • B.1.2 Dienst: Starteenwinkel.nl maakt het via haar Website voor Winkelier mogelijk een eigen winkel op internet te plaatsen, dit door gebruikmaking van drie pakketten; een gratis pakket, een pakket van 15 euro en een pakket van 30 euro. Winkelier dient de webwinkel op internet zelf in te richten en te beheren. Daarnaast verzorgt Starteenwinkel.nl de hosting van de Starteenwinkel.nl van Winkelier. Verder valt onder het begrip ‘ Dienst’ al hetgeen Winkelier Starteenwinkel opdraagt om buiten het bestek van de drie pakketten (gratis pakket, 15 euro pakket of 30 euro pakket) voor Winkelier aanvullend te verrichten.
 • B.1.3 Winkelier: de natuurlijke of rechtspersoon die met Starteenwinkel.nl een Overeenkomst heeft afgesloten voor hetzij de Dienst ‘Pakket 15 euro’ hetzij de Dienst ‘Pakket 30 euro’.
 • B.1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen Starteenwinkel en Winkelier op grond waarvan Starteenwinkel aan Winkelier Diensten verleent.
 • B.1.5 Website: de website www.starteenwinkel.nl.

Artikel B.2. Definities

 • B.2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Starteenwinkel en Winkelier zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Starteenwinkel van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel B.3. Totstandkoming Overeenkomst

 • B.3.1 De Overeenkomst tussen Starteenwinkel en Winkelier komt tot stand door het registratieproces op de website te doorlopen.
 • B.3.2 Starteenwinkel heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Winkelier te weigeren.

Artikel B.4. Rechten en verplichtingen Starteenwinkel

 • B.4.1 Starteenwinkel garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Diensten niet beschikbaar zijn, geldt het in artikel 13 van deze voorwaarden bepaalde.
 • B.4.2 Starteenwinkel is gerechtigd, zonder overleg met de Winkelier, derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
 • B.4.3 Starteenwinkel heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Starteenwinkel zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Winkelier tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Starteenwinkel is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • B.4.4 Starteenwinkel heeft het recht de Dienst (de functionaliteit van de webwinkel) van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Starteenwinkel Winkelier daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per e-mail. Omdat de Dienst aan meerdere Winkeliers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Winkelier van een bepaalde aanpassing af te zien. Starteenwinkel is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel B.5. Rechten en verplichtingen Winkelier

 • B.5.1 Winkelier verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) winkel op het internet zoals beschreven in het aanmeldformulier op de Website.
 • B.5.2 Winkelier stelt Starteenwinkel steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
 • B.5.3 De Winkelier staat jegens Starteenwinkel en zijn/haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Winkelier levert en/of de wijze waarop de Winkelier zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak. Enige (niet als uitputtende opsomming bedoelde) voorbeelden: Het is de Winkelier verboden middels de Webwinkel:

  – gegevens openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen, verspreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  – producten of diensten aan te bieden die (vermoedelijk) gestolen, verduisterd of geheeld zijn,
  – vergunning plichtige diensten en/of producten te leveren, zonder de vereiste vergunning dan wel diensten en/of producten te leveren waarvoor inschrijving in enig publiekrechtelijk register en/of diploma is vereist, zonder aan het inschrijvings- dan wel diplomavereiste te hebben voldaan.
  – gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  – opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  – zich toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
  – Winkeliers of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van Starteenwinkel; De Winkelier is verplicht:
  – zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand;
  – alle aanwijzingen van Starteenwinkel die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen. – Zich te houden aan de Nettiquette.

 • B.5.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Starteenwinkel zich het recht voor haar verplichtingen jegens Winkelier op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5 lid 3, zonder dat Starteenwinkel uit hoofde van die ontbinding, onmiddellijke beëindiging dan wel opschorting jegens Winkelier tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • B.5.5 Indien Starteenwinkel haar Diensten aan de Winkelier opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door de Winkelier dat strijdig is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Winkelier voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.
 • B.5.6 Winkelier bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Starteenwinkel heeft geen kennis van deze informatie. Winkelier is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Starteenwinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Winkelier vrijwaart Starteenwinkel voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Winkelier met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • B.5.7 Hoewel Starteenwinkel zich naar beste kunnen zal inspannen de gegevens van Winkelier zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden, is het afschermen van de gegevens op de Webwinkel steeds de eigen verantwoordelijkheid van de Winkelier, nimmer van Starteenwinkel. Op de Winkelier rust de verplichting om voortdurend en op eigen initiatief na te blijven gaan of de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens waarvoor zij afscherming wenst, nog wel voldoende is. Daarbij is de Winkelier te allen tijde zelf gehouden nadere beveiligingsmaatregelen te nemen indien zulks noodzakelijk is, dan wel hij/zij zulks noodzakelijk acht. Het is de Winkelier niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Winkelier zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.
 • B.5.8 De Winkelier is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanhouden van up to date reservebestanden/ back-ups van de eigen bedrijfsgegevens van/op de Webwinkel, zoals productgegevens, de website, ordergegevens, n.a.w. bestanden van klanten, enz. Indien door een storing op de server, het web of anderszins bedrijfsgegevens op en/of binnen de Webwinkel wegvallen, rust het risico voor die wegval bij de Winkelier en zal Winkelier de weggevallen gegevens op eigen kosten op de Webwinkel moeten terug (laten) plaatsen.

Artikel B.6. Prijzen

 • B.6.1 Tenzij op www.starteenwinkel.nl anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro’s en exclusief 21% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per half jaar of kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • B.6.2 De prijsstelling, zoals vermeld op de website, kan jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar door Starteenwinkel worden aangepast. De prijswijziging gaat per aanvang van dat kalenderjaar in en werken vanaf die datum door in alle Overeenkomsten met Starteenwinkel. De Overeenkomst kan niet worden beëindigd op grond van de prijswijziging, indien deze prijswijziging een verhoging van 5% of minder inhoudt.
 • B.6.3 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • B.6.4 Wij maken gebruik van een Fair use policy. Dit betekent dat u standaard geen extra kosten betaalt voor de bandbreedte. Wanneer de kosten extreem worden overschreden en maandelijks hoger uitkomen dan € 75,- dan zullen wij de kosten wel in rekening brengen. Dit kan echter nog met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.
 • B.6.5 Wanneer u kiest om uw kosten per maand te betalen, betaalt u maandelijks € 2,75 administratiekosten en éénmalig opstartkosten van € 39,95. Wanneer u uw kosten per half jaar of per jaar betaalt, betaalt u éénmalig € 1,00 administratiekosten. Wanneer u uw kosten per 2 jaar betaalt, ontvangt u 5% korting en betaalt u éénmalig € 1,00 administratiekosten.

Artikel B.7. Intellectuele eigendom

 • B.7.1 Winkelier is met deze Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Starteenwinkel gegund en voorts uitsluitend de bevoegdheden die bij deze Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan de Winkelier worden toegekend.
 • B.7.2 Het is Winkelier niet toegestaan om in zijn/haar Webwinkel enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Starteenwinkel, Diensten dan wel de programmatuur van Starteenwinkel te verwijderen of te wijzigen.
 • B.7.3 De Website, software ten aanzien van de Webwinkel en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Starteenwinkel, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking stellen van de Website, webwinkel software en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel B.8. Duur en beeindiging

 • B.8.1 De initiële Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6), twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de initiële Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tot wederopzegging voortgezet voor de duur van de initiële Overeenkomst.
 • B.8.2 Starteenwinkel is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te beëindigen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:

  – indien de Winkelier zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  – Winkelier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  – Winkelier onder curatele of bewind is gesteld,
  – Starteenwinkel haar activiteiten met betrekking tot de Diensten/Starteenwinkel staakt of liquideert.
  – Winkelier zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden op zodanige wijze schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.

 • B.8.3 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: – openstaande betalingen; Blijkt het dat er sprake is van wanbetaling dan is Starteenwinkel gerechtigd om een eindafrekening te maken tot einde contract. – intellectuele eigendomsrechten; – aansprakelijkheid.
 • B.8.4 Winkelier is na het beëindigen van het contract met Starteenwinkel zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van contracten die hij/zij met andere partijen dan Starteenwinkel – zoals betaalproviders of domeinregistratie – heeft.

Artikel B.9. Aanspraken door derden

 • B.9.1 Starteenwinkel is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Winkelier worden aangeboden in de Webwinkel en staat dus zowel feitelijk als juridisch geheel los van ieder aspect van de exploitatie door Winkelier van de Webwinkel. De Winkelier exploiteert de Webwinkel uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Starteenwinkel bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Winkelier aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Winkelier gebezigde reclame-uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Winkelier van de levering en de betaling.
 • B.9.2 Indien derden Starteenwinkel in of buiten rechte aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Winkelier betreft en/of omdat de Winkelier verboden/geboden zoals bedoeld in art. 5 lid 3 van deze voorwaarden schendt, rust op de Winkelier de plicht Starteenwinkel in al deze gevallen te vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.
 • B.9.3 Indien de Winkelier een eigen domeinnaam verkrijgt gaat de Winkelier ermee akkoord dat Starteenwinkel die domeinnaam op naam van Winkelier en voor eigen risico van Winkelier laat registreren. De Winkelier is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Winkelier vrijwaart Starteenwinkel tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam die voor Winkelier staat geregistreerd, dus ook in die gevallen waarin de registratie van een domeinnaam voor de Winkelier volledig buiten Starteenwinkel om is geschied. De functie is niet geactiveerd voor het gratis pakket. Als je wilt activeren, moet je betaald lid te worden

Maak je eigen gratis webwinkel:

Start gratis en ontdek vrijblijvend of Starteenwinkel iets voor jou is!